Skip to content
Homepage

LSM

Het Landelijk SOBEK Model (LSM) is een nationaal oppervlaktewatermodel dat is opgezet in SOBEK. Het LSM wordt gebruikt voor een landsdekkende modellering van het oppervlaktewatersysteem van Nederland.

Er zijn verschillende versies van het LSM waaronder een gewone versie en een lightversie. De gewone versie is gebaseerd op een gedetailleerd netwerk aan watergangen. Hierdoor zijn preciezere berekeningen mogelijk maar dit gaat wel ten koste van een lange rekentijd. Voor de toepassingen waar precisie minder belangrijk is en waar langere tijdperiodes moeten doorgerekend worden is LSM Light gemaakt. Deze lightversie kent minder detail maar rekent daardoor wel ongeveer 10 keer zo snel (link).

Het LSM werkt o.a. met de onttrekkingen en lozingen (debieten) die met MOZART en DM voor verschillende districten zijn berekend (Sectie 4.4). Deze debieten worden als laterale stromingen op verschillende plekken aan het LSM-netwerk gekoppeld (link).

Een voordeel van LSM t.o.v. het LHM is de toename in ruimtelijke detaillering. Verder kan met het LSM op een dagelijkse resolutie worden gerekend, terwijl dit in het LHM alleen op decade basis kan. Hierdoor is de ruimtelijke verdeling van water in de tijd beter te volgen en op plausibiliteit te controleren. Een nadeel van het LSM is echter dat watervraag en aanbod minder goed kunnen worden gesimuleerd. Er is namelijk geen online koppeling met andere modellen als MOZART .

Het LSM wordt (net als het LHM) toegepast in het Nationaal Watermodel om inzicht te geven in de effecten van klimaatverandering en andere ontwikkelingen op de waterhuishouding van Nederland (link). Dit gebeurt o.a. door het LSM te koppelen aan diverse effectenmodules voor drink- en proceswater, koelwater, scheepvaart en natte natuur.