Skip to content
Homepage

MIPWA

MIPWA (Methodiek Interactieve Planning Waterbeheer) is het consortium rond een eenduidig grondwatermodel voor Noord-Nederland. Het omvat de vier noordelijke provincies: Groningen, Fryslân, Drenthe en Overijssel. MIPWA heeft tot doel een modelinstrument voor de deelnemende partijen beschikbaar te stellen en een werkwijze te faciliteren waarbij transparantie en reproduceerbaarheid kernwaarden zijn.

De opdrachtgevende partijen van MIPWA zijn:

 • Provincie Fryslân
 • Provincie Drenthe
 • Provincie Overijssel
 • Vitens
 • Wetterskip Fryslân
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Hunze en Aa’s
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta

Voor meer informatie over MIPWA wordt verwezen naar de website van MIPWA: https://www.mipwa.nl/

Ook kunt u contact opnemen via het e-mail adres info@mipwa.nl.

NHI Dataportaal

Op het NHI Dataportaal wordt onder het kopje modeluitvoer verschillende output van het MIPWA model ontsloten.

 • Gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand (2000-2014) in m-mv
 • Grondwateraanvulling (2000-2014) in mm/jaar
 • Kwel/infiltratie (2000-2014) in mm/dag

Verder is er diverse regionale (verrijkings)data beschikbaar voor de schematisatie van de ondergrond waaronder bijvoorbeeld data over de Keileem, veengebieden, gestuwde gebieden, de formatie van Urk bij het Bargerveen en de formatie van Peize bij Assen.