Skip to content
Homepage

MORIA

Het grondwater modelinstrumentarium MORIA (Modellering Ondergrond Rivierenland Interactief en Actueel) is ontwikkeld voor het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Het modelinstrumentarium is bedoeld voor toepassing in het GGOR-proces en als basis voor gedetailleerde modelstudies waarin o.a. gekoppeld kan worden met oppervlaktewater en kwaliteitsmodules.  MORIA is ontwikkeld in opdracht van Waterschap Rivierenland, de Provincie Gelderland en het Waterbedrijf Vitens door Deltares, Alterra, TAUW en Royal Haskoning.

Publicaties

Toepassingen

NHI Dataportaal

Op het NHI Dataportaal wordt onder het kopje modeluitvoer verschillende output van het MORIA model ontsloten.

  • Gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand (2005-2016) in m-mv
  • Grondwateraanvulling (2005-2016) mm/jaar

Verder is er op het NHI dataportaal diverse regionale (verrijkings)data beschikbaar voor de schematisatie van de ondergrond .