Skip to content
Homepage

Organisatie

Het Nederlands Hydrologische Instrumentarium is een collectie van datasets, modelcodes, tools en modellen om de hele hydrologische kringloop in Nederland te kunnen beschrijven en simuleren. Denk hierbij aan de stroming van grondwater en oppervlaktewater, de interactie van bodemvocht met de vegetatie en de atmosfeer, of de verziltingsprocessen die spelen in bepaalde gebieden in Nederland. In droge of juist hele natte tijden kan met het hydrologische instrumentarium worden bepaald waar er eventuele problemen ontstaan en wat het effect van ingrepen is. Dat helpt beheerders en beleidsmakers bij het nemen van beslissingen die schade van droogte of wateroverlast kunnen beperken. Hydrologische modellen kunnen ook worden gebruikt voor het verkennen van de mogelijke effecten van klimaatscenario’s en voor het onderbouwen en evalueren van beleid.

Het NHI gaat over data, modelcode, tools, en modellen die nodig is voor het beschrijven van de simulatie van de waterkwantiteit inclusief het onderscheid tussen zoet en zout water. Het NHI levert ook de randvoorwaarden voor de simulatie van de waterkwaliteit. Voor het beschrijven van de waterkwaliteitsprocessen zelf is aanvullende software en data beschikbaar die aansluit op het NHI.

Voor ontsluiting van de data, modelcodes, tools en modellen wordt gebruikt gemaakt van deze website. Verder is voor de verschillende datasets, modelcodes, tools en regionale modellen beknopte documentatie beschikbaar op de website en wordt verwezen naar het dataportaal of andere (online) locaties waar de data/modelcode/tools beschikbaar zijn.

Organisatie en structuur

Op hoofdlijnen bestaat de organisatie uit het strategieteam, dat de strategische koers op hoofdlijnen vaststelt, het programmateam, waarin opdrachtgevende partijen van het NHI zijn vertegenwoordigd, het projectteam, dat de dagelijkse werkzaamheden in gang zet, en het uitvoeringsteam, dat de gewenste ontwikkelingen realiseert.

Voor de inhoudelijke begeleiding van de uitvoering worden door het programmateam (ad hoc)begeleidingsgroepen ingesteld. Last, but not least, zijn er de stakeholders, vertegenwoordigd door alle partijen en personen die in het NHI geĂŻnteresseerd zijn. De stakeholders kunnen via het programmateam hun gedachten en wensen over het NHI inbrengen.

Hieronder is de samenstelling van de groepen weergegeven, voor zover bekend in de nieuwe samenstelling. Voor vragen over het NHI kunt u naar de contactpagina.

organisatie