Skip to content
Homepage

Toolbox Zoet-Zout

Om de effecten van klimaatverandering en zeespiegelstijging op de verzilting van de grondwatervoorraad te berekenen is een zoet-zout grondwater modelinstrumentarium nodig. Om aan deze vraag te voldoen is binnen het NHI de toolbox Zoet-Zout ontwikkeld. Met deze toolbox kan in SEAWAT/iMOD-WQ vanuit de basisdata een (landelijk) Zoet-Zout model worden opgebouwd of kunnen zoet-zout functionaliteiten aan een bestaand model worden toegevoegd. De basisdata bestaat uit de gedetailleerde laagindeling voor zoet-zout berekeningen en verschillende datasets met chlorideconcentraties. De tooling zelf is opgezet in python en maakt gebruikt van de functionaliteiten van iMOD-python.

Figuur Zoet-Zout

Diepte/ligging van het zoutwatergrensvlak (5 g/l). In het witte gearceerde gebied bevindt dit grensvlak zich onder de geohydrologische basis. (bron: rapport Actualisatie zout in het NHI door Deltares/Arcadis in 2020).

Specifieke workflows en python-scripts om het landelijke zoet-zout model op te bouwen zijn beschreven op deze GIT-HUB pagina (link). Meer informatie over NHI Zoet-Zout toolbox (en modelering) is te vinden in het actualisatierapport (link), de plausibiliteitsanalyse (link) en de review (link).