Skip to content
Homepage

Waterwijzer Natuur

De Waterwijzer natuur (WNN) is een instrument voor het bepalen van de effecten van klimaatverandering, waterbeheer en stikstofdepositie op de terrestrische vegetatie. WWN werkt, net als WWL, met een meta-aanpak die teruggrijpt op uitkomsten van eerder uitgevoerde SWAP berekeningen. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende bodemtypen, hydrologische condities en klimaatscenario’s. In tegenstelling tot WWL wordt niet de koppeling met WOFOST gemaakt. In plaats daarvan wordt het model WATERNOOD gebruikt om te toetsen of aan bepaalde natuurdoelen wordt voldaan. Dit gebeurt o.a. op basis van de gemiddelde laagste/voorjaars grondwaterstanden en droogtestress. Voorspellen van de kansrijke vegetatietypen gebeurt met het vegetatiemodel PROBE.

Ontwikkelaar en beschikbaarheid: WWN wordt ontwikkeld door de WUR, KWR en Hoefsloot Spatial Solutions. De manier om deze tool te instaleren is hier beschreven (link). Meer informatie is hier te vinden (link).